Kaikki tuotteet

Sanoma-tilin käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 Soveltamisala

Sanoma-tili on Sanoma Media Finland Oy:n (y-tunnus 1515901-4, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) mobiili- ja verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”), jonka avulla asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi kirjautua käyttämään Palveluntarjoajan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden mobiili- ja verkkopalveluita (”Sisältöpalvelut”) sekä käyttää Palveluun kuuluvia ominaisuuksia, kuten hallita omia tilauksiaan, yhteystietojaan ja tietojen käsittelyä Palveluntarjoajan toimesta sekä saada tietoa ja tarjouksia Palveluntarjoajan tuotteista ja palveluista.

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja käyttää Palvelun ja Sisältöpalveluiden kautta kerättyä dataa tuotekehitykseen, käyttäjäkokemuksen personointiin ja mainosten ja markkinoinnin kohdentamiseen tietosuojalausekkeessa ja evästekäytännöissä tarkemmin kuvatuin tavoin. Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Sen lisäksi mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan kunkin Sisältöpalveluiden käyttö- ja/tai tilausehtoja sekä Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot, Sisältöpalveluiden käyttö- ja/tai tilausehdot sekä tietosuojalauseke ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

2. Käyttöoikeus

Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan Sanoma-tilin (jäljempänä ”Tili”) Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Asiakastiedot"), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu asiakaskohtainen tunnus Palvelun käyttämistä varten. Rekisteröityessään Palveluun Asiakas vakuuttaa, että hän on täysivaltainen tai hänellä on huoltajan suostumus Palveluun rekisteröitymiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia vaadittuja Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Palvelun sisältämiä ilmoituksia sosiaalisessa mediassa, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaan Palveluntarjoajalta käyttöönsä saamat tunnukset (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palveluntarjoajalle tai Palvelun asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Palvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös Asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta voidaan periä mahdollinen hinnaston mukainen maksu.

Asiakas vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai päättää Tilin käyttöoikeus, mikäli Asiakas toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Palveluntarjoajalla on myös oikeus päättää Tilin käyttöoikeus, mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Tililleen viimeisen kahdeksantoista (18) kuukauden aikana. Tilin käyttöoikeuden päättämisestä pyritään ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen.

3. Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Palveluntarjoajalle, Asiakkaalle tai kolmannelle taholle.

Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet Palveluun, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

4. Asiakastiedot

4.1 Henkilötiedot

Palveluntarjoaja ja Sisältöpalveluiden tarjoajat käsittelevät Asiakastietoja sekä muita Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tietosuojalausekkeen sekä Sisältöpalvelukohtaisten rekisteriselosteiden mukaisesti.

Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja tunnistaakseen Asiakkaan Sanoman eri palveluissa. Asiakkaan tunnistuksen avulla Palveluntarjoaja voi yhdistää asiakas- ja tilaustietoja Sanoman eri mediapalveluissa, jotta yksilöllinen asiakaskokemus paranee. Esimerkiksi asiakasviestinnän ja mediapalvelujen sisältöä voidaan personoida huomioimalla Asiakkaan kiinnostuskohteet ja mieluisimmat asiointitavat.

Palveluntarjoaja pyrkii päivittämään Asiakkaan antamia tietoja Väestörekisterikeskuksesta, jotta ne ovat ajantasaiset. Palveluntarjoaja parantaa käyttökokemusta joissakin palveluissa kysymällä Asiakkaalta vain osan tiedoista ja täydentämällä niitä muista luotettavista lähteistä: esimerkiksi Asiakkaan Palvelun käytön yhteydessä antamaa puhelinnumeroa voidaan käyttää osoitetietojen hakemiseen Sanoma-tiliä soveltavien mediapalveluiden tilauskannoista sekä yksityisistä tai julkisista yhteystietopalveluista.Rekisteriselosteet ovat löydettävissä kunkin Sisältöpalvelun internet-sivulta tai Henkilötietojen käsittely on kuvattu laajemmin Sanoman tietosuojaportaalissa.

4.2 Evästeet ja muut tunnisteet

Palvelussa ja Sisältöpalveluissa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tunnisteita evästekäytännöissä tarkemmin kuvatuin tavoin.

Palveluntarjoaja kerää käyttäytymisdataa Sisältöpalveluista käyttämällä Sanoma-tilin tietoja, evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Kerättyä dataa käytetään Palveluntarjoajan Sisältöpalveluiden toimittamiseen ja personointiin, saumattoman asiakaskokemuksen tuottamiseen, tuotekehitykseen sekä markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen.

Asiakas voi kirjauduttuaan tililleen tarkastella ja hallinnoida valintoja liittyen siihen, miten Sanoma-tilin ja evästeiden avulla kerättyä dataa voidaan hyödyntää digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen Sanoma-tilin omat tiedot -osiossa.

5. Laskutus ja maksaminen

Asiakas voi suorittaa maksun Sisältöpalveluista kulloinkin voimassaolevien maksutapojen avulla. Sisältöpalveluita maksaessaan asiakkaan Tilille tallennetaan tämän käyttämä maksukortti, ja asiakas voi myöhemmin käyttää tätä myös muissa sisältöpalveluissa. Maksukortilla maksamiseen liittyvät maksutiedot eivät tallennu Palveluntarjoajan järjestelmiin, vaan tiedot välittyvät kolmansille osapuolille, jotka ovat PCI-sertifioituja.

Maksut tulee suorittaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Korttimaksuissa Asiakkaan tulee varata pankkitilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Matkapuhelinlaskulla maksaessa veloitukset tapahtuvat operaattorin ja tilaajan välisen sopimuksen mukaisesti.

Sisältöpalveluiden tarjoajilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa Sisältöpalveluiden tilaus päättymään välittömästi, mikäli sitä ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. Viivästyneestä maksusta voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, voidaan saatava siirtää perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää Sisältöpalveluiden tilaus välittömin vaikutuksin.

6. Vastuunrajoitus

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

7. Muuta

7.1 Ehtojen ja sopimuksen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 26.05.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus astuu voimaan, kun Asiakas ottaa Sanoma-tilin käyttöön. Sopimus voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Asiakkaalle uutta käyttöoikeutta.

7.2 Sopimuksen ja käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

7.3 Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä Käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja/tai sovelluksessa ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

7.4 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

7.5 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

7.6 Palveluntarjoajan yhteystiedot

Sanoma Media Finland Oy
Sanoma-tili / Tietosuoja
Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
PL 60, 00089 Sanoma

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.