Kaikki tuotteet

Sanoma Media Finlandin yleiset käyttöehdot

1. Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Sanoma”) tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”).

Palveluita ovat esimerkiksi Ilta-Sanomien verkkosivu, Helsingin Sanomien verkkosivu, Aku Ankka – verkkopalvelu, Ruutu-palvelu sekä Sanoman verkkokaupat ja mobiilipalvelut. Käyttöehtoja sovelletaan Palveluiden käyttämiseen.

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita sekä Sanoman tietosuojalauseketta (”Erityisehdot”). Mikäli nämä Käyttöehdot ja Erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan siltä osin ensisijaisesti Erityisehtoja.

2. Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten Erityisehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Palvelut voivat olla osaksi maksullisia. Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää Sanoma-tiliä.

Maksullisten Palveluiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu niiden yhteydessä. Palveluiden joidenkin osioiden käyttö voi edellyttää Asiakkaan kirjautumista. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Sanoman Palvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi mahdollisesti tekemiä suojauksia tai mittareita.

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, sovellusta tai muuta yhteyden muodostamiseen tarvittavaa tietoliikenneohjelmaa sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta - ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai Sanomalle. Sanoma voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Mikäli Palvelussa on käyttöraja, voi Palvelua käyttää sen mukaisesti. Käyttörajojen kiertäminen tai toiminnan estäminen on kiellettyä.

Sanomalla on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Sanomaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, Erityisehtojen tai muiden soveltuvien sääntöjen, kuten Palvelun tilausehtojen, vastaista. Sanoma voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Sanoma pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.

Käyttöoikeuden tai tilauksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan Käyttöehtoihin ja Erityisehtoihin perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä päättymisen jälkeen (esim. oikeus vahingonkorvaukseen ja omistus- ja tekijänoikeudet).

2.1. Palvelun toimittaminen

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Sanoma tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Sanoma toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Sanoma anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

2.2. Käyttökatkot

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Sanoma pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. Sanoma ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Palvelun tarjoaminen keskeytyy Sanomasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun.

2.3. Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Sanomalla on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Sanomalle käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen tietosuojapyynnot@sanoma.com. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja Sanoma on kuitannut vastaanottaneensa sen.

Sanoma seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää Asiakkaalle huomautuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. Sanoma voi vaatia Asiakkaalta myös käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, Asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi. Selvitys toimitetaan Sanomalle sähköpostilla osoitteeseen tietosuojapyynnot@sanoma.com tai muulla erikseen ilmoitetulla tavalla.

Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää Sanoma-tiliä. Maksullisten palveluiden osalta, käyttöön voi liittyä lisäksi tilausehdoissa määriteltyjä rajoituksia. Esimerkiksi käyttäjätunnusten päällekkäinen käyttö useilla päätelaitteilla voi olla rajoitettua.

2.4. Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Sanomalle pyydetyt Palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tämän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

2.5. Muiden palveluntarjoajien palveluiden ehdot

Palveluihin jotka on saatettu Asiakkaan saataville Applen AppStoren, Google Playn tai muun palveluntarjoajan kautta, sovelletaan lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietosuojalauseketta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Sanoma vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

2.6. Palkinnot

Palvelun yhteydessä voi olla mahdollista voittaa taitoon perustuvissa kilpailuissa ja sattumaan perustuvissa arvonnoissa erilaisia Sanoman tai sen yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnot myöntää joko Sanoma tai Palvelun yhteydessä ilmoitettu yhteistyökumppani tai sponsori. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Arvonnan järjestäjät vastaavat arpajaisverosta. Kilpailusta saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja palkinnon antajan sekä Asiakkaan tulee ilmoittaa se verottajalle. Sanoma ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (kuten Palvelun yhteistyökumppanin) myöntämistä palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja ilmoittaa Palvelun tarjoajalle tai palkinnon myöntävälle yhteistyökumppanille palkinnosta tehtävää veroilmoitusta varten tarvittavat henkilötiedot. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnon antaja varaa oikeuden muuttaa palkintoja ajankohdasta riippumatta, ilmoittamalla asiasta etukäteen Palvelun yhteydessä.

3. Palvelun ja omistus- ja tekijänoikeudet

3.1. Sanoman oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Sanomalla, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Sanoma pidättää itsellään kaikki oikeudet Sisältöön, ellei toisin ole mainittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin hyödyntää Palvelua Sanoman tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten.

Sisällön tai sen osan saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Sisällöstä tai niiden osista, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön.

3.2. Asiakkaan toimittama materiaali

Sanomalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palveluun toimittamaa tai Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) tai muutoin Sanoman käyttöön lähettämää tai välittämää materiaalia (esimerkiksi kuva-, video- ja tekstimateriaali) Sanoman liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Sanomalla on omassa harkinnassaan oikeus olla julkaisematta Asiakkaan toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva-, video- tai muuta materiaalia, vastaa hän samalla siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset kaikilta materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Sanoma ja/tai Sanoman yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tai erikseen sovitulla tavalla, kuten kaupallisesti tai uutistarkoituksessa. Materiaalin lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Sanoma ei vastaa Asiakkaan näiden Käyttöehtojen tai Erityisehtojen vastaisesti lähettämästä materiaalista tai siihen liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

3.3.Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on hyvän tavan mukaisesti oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle, ellei Palvelun Erityisehdoissa tai muutoin Palvelun yhteydessä ole toisin todettu. Muunlainen linkittäminen voi myös erikseen olla mahdollistettu tai sallittu muilla tavoin itse Palvelussa.

Hyvä tapa muun muassa edellyttää, ettei linkittäminen tapahdu sopimattomassa tai loukkaavassa yhteydessä, ja ettei linkittäminen luo virheellistä käsitystä Sanoman ja linkittäjän tai muun tahon suhteesta taikka loukkaa Sanoman immateriaalioikeuksia.

Linkitetyn sivuston on auettava tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muu linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa, esimerkiksi osaksi kaupallista sisältöpalvelua taikka tietokannan tai uuden palvelun tuottamiseksi on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sanomalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa linkitykseen koska tahansa, sekä kieltää linkitys, joka voi aiheuttaa haittaa Sanoman liiketoiminnalle tai maineelle.

4. Kommentointi ja käyttäjien välinen toiminta

Palveluissa voi tapahtua Asiakkaan ja muiden käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Sanoma ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palvelussa olevaan toimitukselliseen sisältöön voi liittyä kommentointiosio, jossa julkaistavat kirjoitukset valitsee kyseisestä sisällöstä vastaavan julkaisun toimitus. Kommentoinnissa julkaistavat kirjoitukset mielipiteet eivät välttämättä edusta kyseisen julkaisun, sen toimituksen tai Sanoman mielipiteitä tai linjaa.

Kirjoittaja myöntää Sanomalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt kommentointiosioon.

Kommentointiosiossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Sanomalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Palvelun yhteydessä voidaan antaa tarkempia ohjeita kommentointiin liittyen.

5. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen

5.1. Ehtojen muuttaminen

Sanomalla on oikeus tehdä ehtoihinsa vapaasti sellaisia muutoksia, jotka eivät koidu Asiakkaan vahingoksi.

Muussa tapauksessa Sanoma varaa oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Käyttöehtoja, Erityisehtoja, sekä Palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Lisäksi, jos arvonlisävero tai jokin muu soveltuva vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Sanomalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Ellei muuta ole ilmoitettu, astuvat muutokset voimaan välittömästi. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muutettuja ehtoja.

5.2. Palvelun muuttaminen

Sanoma pyrkii kehittämään Palveluita ja huolehtimaan niiden mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Sanomalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelun tai niiden osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita niihin liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi. Sanomalla on perustellusta syystä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Mikäli Sanoma lopettaa maksullisen Palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Sanomalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Sanoma pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

6. Vastuu ja vahingonkorvaus

6.1. Sanoman vastuusta

Sanoma on vastuussa Asiakkaalle Sanoman tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Sanoma on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää näiden Käyttöehtojen tai Erityisehtojen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.

Sanoma ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaalle Palvelusta tai muusta syystä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sanoma ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sanoma vastaa Palveluun itse tuottamastaan Sisällöstä. Sanoma ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Sanoma ei myöskään vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sen sisällöstä, taikka niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista miltään osin silloinkaan, kun näihin pääsee Sanoman Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Vahingonkorvausta on vaadittava Sanomalta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten Palveluiden osalta Sanoman vastuu kaikista vahingoista rajoittuu Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta Palvelusta tai tuotteesta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

6.2. Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa itse Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen, Erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanomalle, Sanoman sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.

Asiakas vastaa lain, ehtojen ja hyvän tavan vastaisesta toiminnastaan ja sitoutuu korvaamaan Sanomalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

7. Tietosuoja

7.1. Henkilötietojen käyttö

Sanoma käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Sanoman tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi Palveluilla voi olla palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä.

Sanoma käsittelee henkilötietoja muun muassa. Palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, Palvelun personointia, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten.

Sanoma voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut tallennetaan asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten.

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Sanoman tietosuojalausekkeessa.

7.2. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita Sanoman evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Sanoma käyttää evästeitä muun muassa Palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan, käyttäjäkyselyiden tai sivuston käytettävyyden testaamiseen ja analysointiin sekä mainonnan tehon mittaamiseen ja kohdentamiseen.

8. Muut ehdot

8.2.Sopimuksen siirtäminen

Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sanomalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja henkilörekisterit Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle.

8.2. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat Käyttöehtojen ja Erityisehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

Sanoma ei vastaa vahingosta tai viivästymisestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

8.3. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin, sekä Erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sovintoon, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

8.4. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

9. Yhteystiedot

Palveluiden yhteystiedot löydät täältä

10. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 5.3.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.